ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN
VOOR METAALWARENBEDRIJVEN 2015

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 september 2015.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarop een lid van
Koninklijke Metaalunie deze van toepassing verklaart en op
alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn,
een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan
wel leverancier is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt
aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt
aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst
en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de
overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens,
tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij
zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats
opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn
exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet
aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde
gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of
aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in
rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan
derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per
overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een
door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan
opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd
van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen
betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens,
tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij
de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid
en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen,
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
monsters, modellen en dergelijke.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door
opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat
moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer
over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het
bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan
opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig
heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die
opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn
planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet
in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn
planning dit toelaat.
5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of
uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te
voldoen.
5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding of
ontbinding.
Artikel 6: Risico en kosten van het maken van (een)
prototype(n)
6.1. De kosten verbonden aan de ontwikkeling van (een)
prototype(n), komen voor rekening van opdrachtgever.
6.2. De goede werking van (een) prototype(n) van een bepaald
product, gemaakt op verzoek van opdrachtgever, kan door
opdrachtnemer niet worden gegarandeerd.
Artikel 7: Matrijzen, modellen, modelplaten, gereedschappen
etc.
7.1. Door opdrachtnemer gemaakte matrijzen, modellen,
modelplaten, gereedschappen en dergelijke blijven
eigendom van opdrachtnemer, ook wanneer opdrachtgever
deze geheel of gedeeltelijk heeft betaald. Deze
hulpmiddelen worden door opdrachtnemer gedurende een
periode van maximaal één jaar na de laatste order voor
rekening en risico van opdrachtgever bewaard.
7.2. Voor duurzaam gebruik bestemde matrijzen, modellen,
modelplaten, gereedschappen en dergelijke die door de
opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn
gesteld of eigendom van opdrachtgever zijn geworden,
worden door opdrachtnemer gedurende een periode van
maximaal één jaar na de laatste order voor rekening en
risico van opdrachtgever bewaard. Als opdrachtgever na
het verstrijken van de in hiervoor genoemde periode niet
om teruggave van zijn zaken heeft gevraagd en ook niet
binnen een maand na schriftelijk verzoek van
opdrachtnemer deze zaken heeft opgehaald, dan heeft
opdrachtnemer het recht om vrij over voornoemde zaken te
beschikken.
7.3. De kosten van verandering, vernieuwing en/of van herstel
na slijtage van in opdracht gemaakte matrijzen, modellen,
modelplaten, gereedschappen en dergelijke zijn voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 8: Aantallen
Afwijkingen naar boven en naar beneden tot 10% van het in
opdracht gegeven aantal zijn toegestaan. Opdrachtgever is
gehouden om de binnen deze marges geleverde aantallen
af te nemen en (naar rato) te betalen.
Artikel 9: Risico-overgang
9.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats
opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter
beschikking stelt aan opdrachtgever.
9.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van
opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s
verzekeren.
Artikel 10: Prijswijziging
10.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende
factoren die is opgetreden na het sluiten van de
overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
10.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in
lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een
van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 11: Overmacht
11.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk
is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens
opdrachtgever na te komen.
11.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de
omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van
opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde
transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand,
stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van
gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
11.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes
maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer
kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met
onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
11.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend
onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
11.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als
gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van
dit artikel geleden of te lijden schade.
Artikel 12: Wijzigingen in het werk
12.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de
specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
12.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de
prijsbepalende factoren die golden op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.
12.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van
opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te
voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
12.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%
van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen.
Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is
van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is
opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen
alsnog na te komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer
op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot
die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering
verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het
betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal
15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de
overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is
de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal
15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel
of die deellevering.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde
winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze
schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering
van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade
verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door
of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg
van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor
opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder
de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
Artikel 14: Aanspraken bij eventuele gebreken en garantie
14.1. Opdrachtnemer geeft slechts garantie indien dat expliciet
schriftelijk is overeengekomen.
14.2. Wanneer opdrachtnemer garantie heeft gegeven, dan staat
opdrachtnemer gedurende de overeengekomen
garantietermijn in voor de deugdelijkheid van de geleverde
zaak. Als blijkt dat de overeengekomen prestatie niet
deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken
of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever
crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest
opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de
prestatie, dan bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van
uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede)
uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd
materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en
risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan
hem worden toegezonden.
14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of
de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op eventueel
overeengekomen garantie en/of recht op herstel nadat hij
aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
heeft voldaan.
14.7.
a. Indien garantie is overeengekomen, wordt geen garantie
gegeven als de gebreken het gevolg zijn van het gevolg zijn
van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door
opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken
afkomstig van, of voorgeschreven door
opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door
opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het
moment van levering;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van
opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit,
eventuele overeengekomen garantie, of welke andere
grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan eventuele overeengekomen
garantierechten of andere rechten tot herstel niet
overdragen.
Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen
beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het
factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten,
binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer
hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan
dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig
dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd de
zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op
de overeengekomen plaats af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die
redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde
opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van
dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij grotere objecten, projecten of transacties in termijnen:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– – 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal
of als de levering van materiaal niet in de opdracht is
begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen veertien dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is
hij verplicht om, in plaats van betaling van de
overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van
opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op
opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op
opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit
hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of
zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van
opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering,
onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze
hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan
opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan
opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op
opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn
vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden
van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan
opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder
gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot
dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en
een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd
met een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende
tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15% 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10% 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8% 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5% 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn
verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van
opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever
hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen
die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en
een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de
overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd,
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.
Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder
dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer
en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en
gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en
de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.